06 22502699 info@nmcomposites.nl
Selecteer een pagina

Algemene Voorwaarden / General Terms & Conditions – NM Composites 2020

Artikel 1: Definities
In de verkoopvoorwaarden die met de leverancier worden aangegaan wordt verstaan onder:
1.1 LEVERANCIER:
NM Composites (hierna NMC) gevestigd in Pijnacker met Kamer van Koophandel nummer 66090512.
1.2 AFNEMER:
Enige wederpartij genoemd als koper(s).
1.3 LEVERANCIER EN AFNEMER gezamenlijk worden hierna aangeduid met PARTIJEN.
1.4 PRODUCT:
Door NMC ontworpen composietlesmaterialen, adviezen en rapporten en eventuele diensten.

Artikel 2: Werkingssfeer
2.1 Tenzij anders overeengekomen zijn deze voorwaarden integraal van toepassing op overeenkomst tussen partijen.

Artikel 3: Prijzen
3.1 Prijzen van PRODUCTEN staan vermeld op de website van NM Composites.
Prijzen van lesmaterialen staan vermeld exclusief en inclusief BTW. Prijzen voor adviezen en diensten worden apart vermeld in een offerte.

Artikel 4: Aansprakelijkheid
4.1 NMC is niet aansprakelijk voor het foutief interpreteren van lesmateriaal of dergelijk rapportages.
4.2 Onverminderd het vorenstaande is NMC in ieder geval nimmer aansprakelijk:
a. wegens niet tijdig uitbrengen van adviezen;
b. ingeval niet toerekenbare tekortkoming (overmacht);
c. indien AFNEMER lesmateriaal voor andere doeleinden toepast waarvoor het niet geschikt of bestemd is of het geleverde PRODUCT anderszins onvakkundig gebruikt.
Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud
5.1 NMC blijft eigenaar van alle documenten die door NMC op de website www.nmcomposites.nl zijn gepubliceerd.
Indien AFNEMERS documenten willen delen door het maken van kopieën, moet vooraf aan NMC toestemming worden gevraagd door een e-mail te sturen naar info@nmcomposites.nl .

Artikel 6: Betalingen
6.1 Betalingen kunnen via de website van NMC worden uitgevoerd op: Rabobank rek.nr. NL32 0310291518 t.n.v. NM Composites BTW nr. NL001245731B45

Artikel 7: Toepasselijk recht
7.1 Elke rechtsverhouding tussen LEVERANCIER EN AFNEMER wordt beheerst door het Nederlands recht.

Artikel 8: Geschillen
8.1 Alle geschillen, kort gedingen daaronder begrepen, met AFNEMERS gevestigd binnen de Europese Unie of een van de EFTA-landen, samenhangende met en/of voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden en/of overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting van iedere andere rechter in eerste instantie worden beslecht door de ter zake bevoegde rechter te Den Haag (Nederland).

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE NM COMPOSITES 2018

Article 1: Definitions
In the terms and conditions of sale that are entered into with the supplier are understood under:
1.3 SUPPLIER:
NM Composites (hereinafter NMC) based in Pijnacker with Chamber of Commerce number 66090512.
1.4 CUSTOMER:
Any counterpart named as buyer(s).
1.3 SUPPLIER AND CUSTOMER together will be referred to hereinafter as PARTIES.
1.4 PRODUCT:
By NMC designed composite teaching materials, advices, reports and any services.

Article 2: Scope
2.1 Unless otherwise agreed these terms and conditions are applicable in full to all contracts between PARTIES.

Article 3: Prices
3.1 Prices of PRODUCTS are listed on the website of NM Composites.
Prices of teaching materials are specified prices are excluding and including VAT. Prices for advices and services are listed separately in a quote.

Article 4: Liability
4.1 NMC is not liable for an incorrect interpretation of teaching material or such reports.
4.2 Without prejudice to the above, NMC is in any case never liable:
a. Due to late delivery of advice;
b. in case of non-attributable shortcoming (force majeure);
c. if the CUSTOMER applies teaching material for other purposes for which it is not suitable or intended, or otherwise uses the PRODUCT in
an unprofessional way.

Article 5: Intellectual property rights
5.1 NMC remains the owner of all documents published by NMC which have been listed on the website www.nmcomposites.nl.
If CUSTOMERS want to share documents by making copies, permission must be requested by sending an email to: info@nmcomposites.nl.

Article 6: Payments
6.1 Payments (in euros) can be made online via the website of NMC ( IDEAL or PayPal)
Rabobank account no. NL32 0310291518 in the name of NM Composites
BIC RABO 2U
VAT no. NL072186185B02

Article 7: Applicable law
7.1 All legal relationships between SUPPLIER and CUSTOMER will be governed by Dutch law.

Article 8: Disputes
8.1 All disputes, including summary proceedings, with CUSTOMERS established within the European Union or one of the EFTA countries, related to and/or
arising from these general terms and conditions and/or agreements to which these conditions apply, will in the first instance be settled by the competent
court in The Hague (Netherlands) to the exclusion of every other judge.